HOME       OUR DOGS / ONZE HONDEN       PUPS       NEWS / NIEUWS       PICTURES / FOTO'S       CONTACT


Qontessa From Heavenly Hills

23/06/2017

HD:A
Patella: free
Eyes: free

Owner: Ronny Moreau
Pedigree - Stamboom:


Ch. Fallscreek's Kumo Bear Ch. Kazakoshi No Kogen Go Yokohama Atsumi Kogenryuu Go Sagami Murasakisou
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi
Kurohime Go Shun'You Kensha Ch. We-Sedso Xanakonda-Riku
Aso No Kuroka Go Takayuusou
Mikumo Go Shun'You Kensha Oushouryuu Go Ryuukyuu Uruma Sakurako Ichirou Go Kagiyasou
Bakan No Tsuruhime Go Choushuu Naitousou
Mari Go Tomi No Shurei Terumune Go Kurashiki Koukisou
Suzuka Go Tomi No Shurei

From Heavenly Hills - Webdesign: https://www.dogsite.be
Pictures: Ellen Braeckman Photography